Program III Kongresu Mediewistów Polskich22 WRZEŚNIA 2008

OTWARCIE KONGRESU – godz. 10:00

Aula im. Prof. J. Zieleniewskiego w gmachu

Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26

 

Referaty plenarne

1. Tadeusz Makiewicz, U źródeł średniowiecza ziem polskich

2. Teresa Michałowska, W kierunku semiotyzmu uniwersalnego: poezja -estetyka filozofia

3. Tadeusz Nowak, Alicja Szymczakowa, Jaka była średniowieczna Łódź?

 

Sesja popołudniowa – godz. 15:00-18:00

Instytut Historii UŁ, Łódź ul. A. Kamińskiego 27a

 

Człowiek wobec środowiska przyrodniczego– moderatorzy: Jan Tyszkiewicz, Alicja Szymczakowa, s. 47

 

a/. Jan Tyszkiewicz, Człowiek średniowieczny jako element i moderator przyrody

b/. Anna Filbrandt-Czaja, Dawny krajobraz w I tys. n.e. - przyrodnicze metody ustaleń

c/. Urszula Sowina, Woda w społeczeństwie miejskim

d/. Teresa Wolińska, Zaopatrzenie Konstantynopola w wodę we wczesnym średniowieczu

e/. Grzegorz Myśliwski, Kupcy a przyroda w późnym średniowieczu. Naturalia transport - podróże

 

Granice i przełomy w literaturze polskiego średniowiecza– moderator: Mieczysław Mejor, s. 14

 

a/. Wacław Twardzik, Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery zwrotki staropolskiej pieśni Maryja, czysta dziewice...

b/. Tomasz Mika, Domniemany przełom. Styl i składnia Kazań świętokrzyskich wobec późniejszych polskich kazań

c/. Paweł Stępień, O polskiej literaturze pasyjnej XV i XVI w.

d/. Michał Rzepiela, Struktura narracji Kroniki Jana Długosza

e/. Agnieszka Maciąg, Łacińskie pieśni i listy miłosne w Polsce w XV w.

 

Zmagania teologii z naukami wyzwolonymi– moderator: Elżbieta Jung, s. 204

 

a/. Elżbieta Jung, Robert Podkoński, Upadek czy rozkwit teologii? Wpływy nominalizmu na teologię późnego średniowiecza

b/. Mikołaj Olszewski, Dyskusja nad naukowym statusem teologii w 2. połowie XIII w.

c/. Janusz Pyda OP, Mikrokosmizm teologiczny św. Tomasza z Akwinu na tle średniowiecznych antropologii mikrokosmicznych

d/. Agnieszka Kijewska, Renesans karoliński: przełom i kontynuacja

e/. Artur Andrzejuk, Pojęcie pogranicza w historii filozofii

f/. Marta Szewczyk, Metafora wielkiego łańcucha bytów w mistyce angielskiej. Inspiracje neoplatońskie

 

Komunikacja społeczna w średniowiecznym mieście– moderatorzy: Janusz Tandecki, Roman Czaja, Jerzy Piekalski, s. 22

 

a/. Roman Czaja, Słowo, znak i pismo w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej miast pruskich

b/. Janusz Tandecki, Rola pisarzy i kancelarii miejskich w komunikacji społecznej w średniowieczu

c/. Jerzy Piekalski, Ulice średniowiecznego Wrocławia. Warunki komunikacji

d/. Paweł Jeziorski, Rola miejsc egzekucji w komunikacji ze środowiskami marginesu społecznego na przykładzie miast Inflant i Rusi północno-zachodniej w średniowieczu i czasach nowożytnych

 

Jak i kiedy Europa i Polska stały się chrześcijańskie? Od konwersji we wczesnym średniowieczu do chrystianizacji w średniowieczu pełnym i w czasach nowożytnych– moderator: Leszek Słupecki, s. 103 (Rady Wydziału)

 

a/. Sławomir Moździoch, Czy monarchia pierwszych Piastów była krajem chrześcijańskim? Spojrzenie archeologa

b/. Christian Lübke, Das Christentum als Herausforderung gentilreligiöser Gesellschaften in östlichen Europa

c/. Stanisław Rosik, Polskie misje do krajów pogańskich we wczesnym średniowieczu - komunikat

d/. Przemysław Kulesza, Polityka chrystianizacyjna władców i możnych na terenie Danii i Polski w X w.

e/. Leszek Poniewozik, Kształtowanie się sieci parafialnej w średniowiecznej Polsce - stan badań - komunikat

f/. Leszek P. Słupecki, Powstawanie sieci parafialnej a kolonizacja na prawie niemieckim - komunikat

g/. Andrzej Radzimiński, Relikty pogaństwa w średniowiecznym ustawodawstwie synodalnym i w rozporządzeniach biskupów w Prusach i Inflantach

h/. Krzysztof Bracha, Uboże. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w źródłach średniowiecznych

 

„Powrót (do) rzeczy”– moderator: Przemysław Urbańczyk, s. 203

 

a/. Danuta Minta-Tworzowska, Człowiek i rzecz w perspektywie archeologicznej

b/. Andrzej P. Kowalski, Kulturoznawcza interpretacja materialnego statusu historycznych artefaktów

c/. Jacek Kowalewski, Rzecz w ujęciu antropologii historycznej (podstawy koncepcyjne)

d/. Ewa Domańska, Asamblaze

e/. Anna Zalewska, Wymiary znaczenia (w) wiedzy na temat średniowiecza. Studium przypadku przez pryzmat semantyki uprzedmiotowionej

 

Mechanizmy przemian, normy i wzorce kulturowe– referaty plenarne w bloku, moderatorzy: Jacek S. Matuszewski, Andrzej Janeczek, s. 23

 

1. Przemysław Wiszewski, Historiografia jako twórca zmieniających się wizji polskiej przeszłości

2. Przemysław Urbańczyk, Wpływ postępu cywilizacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem technicznego) na wyniki badań na przykładzie archeologii

3. Marek Cetwiński, Wpływ metodologii na zmiany obrazu dziejowego

4. Vratislav Vaniček, Středověká modernizace jako koncept strukturální proměny pro středovýchodní Evropu (13. -14. století)

5. Michał Kopczyński, Metodologiczne rozterki -Biologiczny standard życia: klucz do poznania przeszłości czy pogoń za chimerą?

 

WSPÓLNA KOLACJA - godz. 19:00

Centrum Konferencyjne UŁ

Łódź, ul. S. Kopcińskiego 16/18